Formål og læringsmål


Arbejdsmiljøledelse

ECTS-point:10

Formål:

Modulet har som formål at udvikle kompetencer hos de studerende således, at de bliver i stand til at forstå terminologier indenfor sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Samt at de studerende vil være i stand til at afdække behov og analysere sikkerheds- og sundhedsledelsessystemer ud fra standarder og gældende lovgivning.

 

Læringsmål:

Viden og forståelse:
 • Skal have viden om og kunne reflektere over fagets teorier og metoder, deres virksomhedsteoretiske afsæt samt deres anvendelse i praksis

 • Skal have viden om arbejdsmiljø som en del af CSR, virksomhedens sociale ansvarlighed, samfundsengagement og samfundsansvar

 • Skal have viden om Arbejdsmiljøloven, dens formål og indhold samt betydning for virksomheden

 • Skal have viden om og forståelse for betydningen af virksomhedens sikkerheds-og sundhedspolitik, sikkerhedskultur og kollektivets/individets betydning herfor

 • Skal have viden om systematisk arbejdsmiljøledelse efter anerkendte standarder samt organisering af arbejdsmiljøarbejdet, APV, risikovurderinger og dokumentation heraf

 • Skal have viden om sundhedsøkonomi, integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø og effekterne for både samfund og virksomhed

Færdigheder:

 • Skal kunne analysere arbejdsmiljøloven og identificere relevante bestemmelser i forhold til egen virksomhed

 • Skal kunne vurdere en virksomheds sikkerheds-og sundhedspolitik er effektiv og om afledte initiativer og procedurer er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven samt anvende sikkerheds- og sundhedspolitikken i praksis

 • Skal kunne analysere en virksomheds sikkerhedskultur og identificere styrker og svagheder samt vurdere kulturen i forhold til ledelsens målsætninger og anvise initiativer

 • Skal kunne anvende arbejdsmiljøstyringssystemer, eksempelvis OHSAS 18001

 • Skal kunne foretage økonomiske analyser af arbejdsmiljø og arbejdsulykker, cost benefit analyser og benchmarking i forhold til sundheds- og arbejdsmiljøområdet

Kompetencer:

 • Skal selvstændigt kunne indgå i tværfagligt arbejde angående implementering og videreudvikling af arbejdsmiljøsystemer

 • Skal kunne koble teorierne med sin egen praksis / hverdag, således at de opnåede kompetencer kan implementeres i det daglige arbejde

 • Skal kunne perspektivere og diskutere anvendte teorier og metoder i forhold til egen praksis

 • Skal kunne udvikle sin egen praksis indenfor arbejdet med arbejdsmiljø

 

Indhold:

 

Arbejdsmiljø som en del af virksomhedens strategiske ledelse

 • Interne og eksterne strategifaktorer

 • Forandringsledelse

 • Arbejdsmiljø som en del af CSR – virksomhedens sociale ansvarlighed og samfundsansvar

 • Styr på leverandørkædens arbejdsmiljø – Code of Conduct

 • Det gode arbejdsmiljø - godt psykisk arbejdsmiljø, social kapital, diamanter og guldkorn

 

Arbejdsmiljøloven - Regulering som politisk værktøj

 • Udviklingen i arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljølovgivning generelt

 • International udvikling og påvirkning (ILO, EU m.v.)

 • Obligatoriske ordninger og Bekendtgørelser

 • Arbejdstilsynets rolle, anvisninger, vejledninger, cirkulærer

 • Psykisk arbejdsmiljø

 • Samarbejde, motivation, holdninger omkring arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljølovens regler om

  • Arbejdets organisering,

  • Arbejdsstedets indretning m.v.

  • Tekniske hjælpemidler m.v.

  • Stoffer og materialer

  • Hvileperiode og fridøgn

  • Unges arbejde

  • Arbejdstilsynets rolle

  • Klageadgang, straf og bøder m.v.

 

Systematisk Arbejdsmiljøledelse

 • Arbejdsmiljøets betydning for virksomheden

 • Arbejdsmiljøledelse og styring

 • Certificering af arbejdsmiljø

 • Sammenhæng med andre ledelsessystemer (ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001)

 • Benchmarking af arbejdsmiljø

 • Investeringer i arbejdsmiljø - cost/benefit

 • Arbejdsmiljøregnskab og økonomi

 • Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø

 • Samfundsmæssige effekter af arbejdsmiljø

 • Arbejdsskader og erstatning

 • Sundhedsøkonomi

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Diplomuddannelser/Diplomuddannelsen-i-Energi-og-Miljoe/Obligatoriske-moduler/Arbejdsmiljoeledelse/Formaal-og-laeringsmaal
18 AUGUST 2019