Priser

Priser 
Generelt om priserne
Priser i forhold til eksamensdeltagelse


Priser efterårssemestret 2019

Moduler på 5 ECTS-point: kr. 6.750
Moduler på 10 ECTS-point: kr. 13.500. Dog undtaget modulet: Kommunikation og teamrelationer: kr. 14.195 (Personprofilskema er inkluderet i prisen)
Afgangsprojekt 15 ECTS-point: kr. 14.500

En diplomuddannelse består af moduler, der skal udgøre 60 ECTS-point i alt. Læs mere om indhold og studieforløb under de enkelte uddannelser.

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under "Lov om Åben Uddannelse", og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Det koster at videreuddanne dig - i modsætning til at læse på de ordinære studier. Betalingen dækker en vis del af undervisningen og evt. eksamen. Udover det yder staten et taksametertilskud, som afhænger af den uddannelse du læser. For at universitetet kan få hentet dit taksametertilskud hjem, og dermed få dækket udgifter til undervisningen, er det vigtigt, at du overholder betalingsfristen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a:

  • Lektionslængden

  • Undervisningsministeriets tilskudstakst

  • Særlige forhold, som fx brug af IT-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere nedenfor:  

Hvis et jobcenter eller en kommune betaler for deltagelse i undervisning for en ledig, skal der betales det fulde beløb dvs. både deltagergebyr og taxametertilskud.

I henhold til Bekendtgørelse om "Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats" kan Center for Videreuddannelse ikke modtage taxametertilskud fra Undervisningsministeriet for studerende, hvis undervisning dækkes af jobcenter/kommune.  

 

Hvis man HAR deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for et modul giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man har betalt for et modul, og ikke består den efterfølgende prøve, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Deltagerafgiften giver ret til i alt 3 eksamensforsøg. De 3 eksamensforsøg er dog kun indeholdt i deltagerafgiften, hvis de benyttes inden for et år (to normale eksamensterminer) efter modulets afslutning.

Hvis man IKKE har deltaget i et forudgående modul:

Man har ret til at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.  Det er dog en forudsætning, at der afholdes ordinær eksamen i det pågældende modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

  • Moduler på 5 ECTS: kr. 3.500
  • Moduler på 10 ECTS: kr. 5.000

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen dog pr. eksamensforsøg:

  • Kr. 5.000

Hvis man ikke består eksamen, og ønsker at gå op til eksamen endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse endnu en gang.

Priserne for disse særlige eksamensdeltagelser er fastsat ud fra, at Undervisningsministeriet ikke yder tilskud til eksamensafholdelse, men alene til kursusvirksomhed.

Kontakt sekretariatet

Center for Videreuddannelse
DTU Diplom
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
E-mail: cv@diplom.dtu.dk

Tlf. 3588 5100 (mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00)

 

 


 

 

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/Information/Priser
18 AUGUST 2019