Højspændingsanlæg og Elektriske installationer

Få opkvalificeret din teoretiske og metodiske viden inden for højspænding- og elektriske installationer.

Du vil opnå kompetencer til at kunne anvende metoder til beregning af kortslutningsstrømme. Ligeledes opnå forståelse for opbygning af effektsystemer, og hvorledes effektsystemernes opbygning og jordingen har indflydelse på effektsystemets drift, herunder især ved kortslutninger og normal drift. Identificere og formidle tiltag til sikring af den termiske og mekaniske kortslutningssikkerhed og elektriske installationer.

Undervisningen tager afsæt i den studerendes praksiserfaringer, og den studerende vil ved anvendelse af det tilegnede teoretiske stof kunne foretage relevante beregninger af højspændingsanlæg og elektriske installationer, og på baggrund af disse beregninger være i stand til at vurdere forsyningssikkerheden og dermed kunne foretage vurderinger af, hvorvidt og i givet fald hvornår, der skal foretages ændringer.

I undervisningen benyttes matrice-beregninger og komplekse tal ved beregninger af strømme, spænding og effekter. I det omfang det er muligt, skal beregninger eftervises med flere end en metode, herunder beregninger (med hjælp fra en passende lommeregner) og computerbaserede beregningshjælpemidler (Power-Factory, Neplan, PSCad, Matlab, Maple osv.)

Modulet er på 10 ECTS-point.

Se uddybende beskrivelse af modulet

Litteraturlister

Personlig vejledning

Har du brug for vejledning eller specifikke spørgsmål til uddannelserne, kan du tale med en af vores studievejledere.

Tilmeld dig personlig vejledning 

https://www.cv.diplom.dtu.dk/diplomuddannelser/diplomuddannelsen-i-staerkstroemsteknologi/obligatoriske-moduler/hoejspaendingsanlaeg-og-elektriske-installationer
18 AUGUST 2019